Kontroll före idrifttagning

För att säkerställa att dina elanläggningar är säkra och fria från fel är det av avgörande betydelse att genomföra en noggrann kontroll före idrifttagning. Genom ett strukturerat förebyggande tillvägagångssätt blir det möjligt att identifiera potentiella risker och vidta de rätta åtgärderna för att minimera eller helt undvika skador på både människor och egendom. En väsentlig komponent i detta system är att du deltar i en utbildning som ger dig den nödvändiga kunskapen om hur du utför en korrekt kontroll före idrifttagning av anläggningen, vilket bidrar till att undvika efterarbeten som kan vara kostsamma och tidskrävande.

Hur utför du en kontroll före idrifttagning?

En kontroll före idrifttagning inom elinstallationer innebär att man går igenom hela elinstallationen och kontrollerar att alla delar är i gott skick och att de är rätt installerade. Man bör kontrollera alla anslutningar, strömkretsar, skyddsanordningar, lastkablar, skyddsjordar, skyddsmotstånd, skyddsbrytare, ledningar, nätaggregat och transformatorer. Man bör även kontrollera att alla skyddsanordningar är rätt inställda, att alla skyltar och skyddsutrustning är korrekt monterade och att strömmen är korrekt fördelad. Kontrollen bör utföras av en erfaren elinstallatör som kan identifiera och åtgärda eventuella risker eller problem innan kontrollen är klar.

Måste följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1 är det viktigt att en kontroll före idrifttagning utförs innan elanläggningar tas i drift. Kontrollen bör omfatta alla komponenter som är involverade i anläggningen, inklusive alla skyddsanordningar, skyltar och skyddsutrustning. Det är viktigt att en kompetent person utför kontrollen, och den bör dokumenteras för att påvisa att alla förfaranden och krav följts. Enligt föreskrifterna ska alla anläggningar och apparater kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att de är säkra och fungerar korrekt. Om några fel eller risker identifieras bör åtgärder vidtas så snart som möjligt. Däremot finns det inga regleringar i hur kontrollen ska utföras.

Lär dig utföra kontroll före idrifttagning av elanläggning

Kontroll före idrifttagning är en kurs som erbjuds av INSU för företag som vill utbilda sin personal i att installera och använda elanläggningar och -utrustningar säkert och korrekt. Kursen lär deltagarna grunderna om de olika komponenterna i en elinstallation, hur man kontrollerar anläggningar och utrustningar samt hur man uppfyller de krav som Elsäkerhetsverket har ställt.

Kursen är uppdelad i ett teoretiskt och ett praktiskt del. I den teoretiska delen lär deltagarna om grunderna för elsäkerhet, hur man bestämmer risker och hur man följer de föreskrifter som Elsäkerhetsverket har ställt. I den praktiska delen får deltagarna träna på att utföra en kontroll före idrifttagning, inklusive inspektion och kontroll av elanläggningar och -utrustningar.

Kursen är avsedd för alla som ska installera eller använda elanläggningar och -utrustningar, inklusive installatörer, företagsansvariga, eloperatörer, industriproffs, tekniker, teknisk personal och andra intresserade. Genom att gå en kurs i kontroll före idrifttagning lär du dig att kontrollera att alla elinstallationer är säkra och fungerar korrekt. Det hjälper dig att identifiera och åtgärda eventuella risker och problem så att företaget eller organisationen inte råkar ut för allvarliga olyckor eller skador.

Checklista

En checklista för kontroll före idrifttagning av en elanläggning är en lista som är utformad för att garantera att alla nödvändiga steg är följda för att säkerställa att en elanläggning fungerar på ett optimalt sätt. De vanligaste elementen i en checklista för kontroll före idrifttagning inkluderar att kontrollera att all utrustning är korrekt installerad, kontrollera att alla föreskrivna tester har utförts, kontrollera att alla relaterade dokument är uppdaterade, kontrollera att produktionssystemet har ställts in, kontrollera att rutinunderhåll har utförts och kontrollera att utbildning av operatörer har genomförts.

Innan idrifttagning av en elanläggning bör man se till att:

  • Alla kablar är korrekt anslutna
  • Alla skyddsutrustningar är korrekt installerade
  • Alla skyddssystem är igång
  • Alla skyddande skyddsutrustningar är i bra skick
  • Alla elkomponenter är i överensstämmelse med lagar och bestämmelser
  • Alla dokument är uppdaterade
  • Kontrollera att alla strömbrytare är korrekt inställda
  • Operatörer har blivit utbildade

Vad är riskerna för att starta en elanläggning utan att följa rätt procedurer?

Om du startar en elanläggning utan att följa alla procedurer som krävs före idrifttagning så finns det stora risker, både för miljön och för säkerheten. Det kan leda till brand, överspänningar och elstötar. Det kan också förorsaka skador på maskiner, elektriska apparater och produktionsutrustning. För att säkerställa att anläggningen fungerar på ett korrekt och säkert sätt är det därför viktigt att du följer samtliga åtgärder som krävs innan idrifttagning.