Elsäkerhet vid arbete (EvA)

Att arbeta med el innebär ofta risker för både dig och din omgivning. För att säkerställa att du har den nödvändiga kunskapen för att kunna hantera el på ett säkert sätt är det viktigt att du tar en elsäkerhetsutbildning. Läs mer om vikten av elsäkerhet på arbetsplatsen och om vad du kan förvänta dig från en elsäkerhetsutbildning.

Vad är elsäkerhet vid arbete?

Elsäkerhet vid arbete syftar till att förhindra olyckor och skador som kan uppstå vid användning av elektrisk utrustning. Det innebär att följa elsäkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning som skyddar användaren från elektriska stötar och brännskador. Det är också viktigt att se till att alla elektriska system och kablar är i gott skick och att alla elektriska kontakter är säkra. Att följa elsäkerhetsregler är en viktig del av att förhindra elolyckor.

Utbilda dig inom elsäkerhet vid arbete

Det är mycket viktigt att ha rätt kunskaper om elsäkerhet på arbetsplatsen. För att säkerställa en säker arbetsplats är det viktigt att utbilda sig inom elsäkerhet på arbetsplatsen. Företagen har skyldighet att säkerställa att arbetsplatser uppfyller lagar och branschstandarder, och att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper och kompetenser för att utföra sitt arbete säkert.

INSU.se erbjuder en kurs i elsäkerhet vid arbete (EvA) som ger dig den kunskap som krävs för att säkerställa elsäkerhet på arbetsplatsen. Kursen fokuserar på att förhindra skador som kan uppstå vid användning av elektrisk utrustning, samt att följa olika elsäkerhetsregler och att använda skyddsutrustning. I kursen lär du dig också mer om hur du ska agera vid en elolycka och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra elolyckor.

Hur uppfyller arbetsgivarens skyldigheter för att säkerställa elsäkerheten på arbetsplatsen?

För att säkerställa elsäkerhet vid arbete måste arbetsgivaren följa de lagar och föreskrifter som gäller vid arbete med elektrisk energi samt försäkra sig om att deras arbetsplats uppfyller branschstandarderna. Arbetsgivaren måste även se till att de som arbetar med elektrisk energi har tillräckliga kunskaper och kompetenser för att utföra sitt arbete säkert. För att skydda arbetstagare från elektriska stötar måste arbetsgivaren se till att ett skyddsjordfelsbrytare och/eller en skyddsutrustning används vid arbete med elektricitet. Arbetsgivaren bör också uppmuntra arbetstagarna att ta tillfälliga säkerhetsåtgärder när de arbetar med elektrisk energi.

Vilka är de viktigaste reglerna för elsäkerhet på arbetsplatsen?

Det finns flera viktiga regler som arbetsgivare och arbetare bör följa för att säkerställa elsäkerhet på arbetsplatsen. Dessa är:

 1. Se till att alla eluttag är väl skyddade. Alla ledningar och kontakter måste ha rätt skydd för att undvika kortslutning eller brand.
 2. Undvik att använda elektrisk utrustning som är skadad eller dammig. Det är viktigt att kontrollera att all utrustning är i gott skick och utan skador.
 3. Använd alltid de rätta materialen och anvisningar. Var noga med att följa anvisningarna för den elektriska utrustningen och använd alltid material som rekommenderas av tillverkaren.
 4. Följ instruktioner för att upprätthålla rätt nivåer för jordning och överspänningsskydd.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att elolyckor inträffar?

De vanligaste orsakerna till elolyckor är ofta fel användning av elektrisk utrustning, bristande kunskap om säker elektrisk användning, kontakt med överbelastade system, dålig elektrisk installation och skadad elektrisk utrustning. Det är viktigt att alla som använder elektrisk utrustning har tillräcklig kunskap om hur de använder den på ett säkert sätt för att undvika elolyckor. Det är också viktigt att övervaka elektriska system och utrustning och att utföra tester och inspektioner regelbundet för att förebygga elolyckor.

Vilka är de lagar och föreskrifter som reglerar elsäkerhet på arbetsplatser?

Det finns ett antal lagar och föreskrifter som reglerar elsäkerhet på arbetsplatser. Inom EU finns det många regler och föreskrifter som reglerar elsäkerhet på arbetsplatser. De viktigaste är:

Sverige har också sin egen arbetsmiljölagstiftning, inklusive Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om elektriska anläggningar, som är tillämpliga på arbetsplatser i Sverige. Dessa regler är i linje med EU-direktiven och säkerställer att elektriska anläggningar på arbetsplatser är säkra för användning.

Dessa lagar och föreskrifter ger en ram för att säkerställa att arbetsplatser har rätt elsäkerhetsföreskrifter som uppfyller rättsliga krav. Det är viktigt att alla arbetsplatser följer dessa föreskrifter för att garantera säkerhet och skydd för alla som arbetar där.

Vad bör man göra för att förhindra elolyckor?

För att förhindra elolyckor är det viktigt att följa alla de säkerhetsföreskrifter som styr användning av elektriska apparater och anläggningar. Det är också nödvändigt att använda godkända elprodukter och att sköta all elinstallation och underhåll enligt föreskrifterna. Några vanliga säkerhetsåtgärder som kan förhindra elolyckor är att:

 • Använd inte apparater på fuktiga eller våta platser.
 • Använd uttag som är avsedda för den aktuella applikationen.
 • Kontrollera att all el är installerad och underhållen av en behörig elinstallatör.
 • Kontrollera att alla lösa ledningar är ordentligt isolerade.
 • Installera RCD-enheter för att skydda fastigheten mot elolyckor.
 • Använd jordfelsbrytare när du arbetar med elektrisk energi.
 • Delta i elsäkerhetsutbildningar för att lära dig om hur du skyddar dig själv och andra när du arbetar med el.